Организира дейността за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури.

Гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди, чрез контрол на продукти за растителна защита и торове, предлагани на пазара, употребата им в страната и мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция и почвата прочетете повече

Контрол на продукти за растителна защита

Списък на фирми получили разрешение за извършване на дейностите търговия с продукти за растителна защита, търговия с продукти за растителна защита в малки опаковки в селскостопанска аптека, преопаковане и фумигация
Списък на фирмите, притежаващи разрешение за преопаковане
Процедура за издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита
Процедура за издаване на разрешение за преопаковане на продукти за растителна защита
Процедура за издаване на разрешение за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители

ПРОЦЕДУРА за издаване на Становища на земеделски производители, кандидатстващи по мерките за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от програмата за развитие на селските райони (2007-2013 година)

Анализи и прогнози

Заповед № РД 12-64/19.12.2009 г. на Министъра на земеделието и храните за утвърждаване на Списък на икономически важните вредители по земеделските култури в Република България, за които да се извършват наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация през 2010 година
Списък на биологичните агенти, които могат да се внасят и използват в Република България през 2010 година.
Процедура за издаване на бюлетин за поява, развитие, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури
Процедура за обследване на земеделски култури и предоставяне на растителнозащитни консултации на място при производител
Прагове на икономическа вредност при основните неприятели и болести по земеделските култури, относно земеделска култура “рапица”

Торове

Регистрирани торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Заявление за регистрация на торове
Процедура за биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Процедура за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Процедура за издаване на разрешение за оползотворяване на утайки в земеделието