Опазване на територията на страната от внасяне и разпространение на карантинни вредители и осигуряване износ на растения и растителни продукти съгласно фитосанитарните изисквания на страната вносител в съответствие с международното законодателство в тази област.

Актуално

За отдел ФСК

Дейности