Дейността на отдел ПРЗ е свързана с изпълнение на изискванията към продуктите за растителна защита, които се разрешават за предлагане на пазара и употреба на територията на Р.България. Продуктите за растителна защита се разрешават със заповед на министъра на земеделието и продоволствието по ред и условия, определени в Закона за защита на растенията и Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита.

За отдел ПРЗ

Биологично изпитване

Разрешаване

Подновяване на разрешаването – сроковете за подаване на досиета на активно вещество и продукт за растителна защита съгласно директивите за включване