• Продукти за растителна защита
  Активни вещества включени в Анекс 1, Активни вещества изключени от Анекс 1, Нотифицирани активни вещества, Съвет по Продукти за растителна защита, Уведомяване на Европейската комисия, Процедури по разрешаване на ПРЗ, Активни вещества, Активни вещества, които са забранени, Активни вещества за включване в Анекс І

 • Фитосанитарен контрол
  Актуална информация, Международни стандарти за фитосанитрни мерки, Изисквания на трети страни при внос на растения и растителни продукти

 • Оперативна растителна защита
  За отдел ОРЗ, Структура на отдел ОРЗ, Контакти, Добра растителнозащитна практика, Фитосанитарно състояние на земеделските култури, Интегрирано производство, Дневници на земеделския производител

 • Интеграционна политика и международно сътрудничество
  История на отдел ИПМС, Актуална информация, Програми и проекти

 • Централна лаборатория по карантина на растенията
  История на ЦЛКР, Структура на ЦЛКР, Функции на ЦЛКР, Контакти на ЦЛКР, Такси за лабораторни анализи на ЦЛКР, Мониторингови програми, Карантинни вредители

 • Централна лаборатория за химично изпитване и контрол
  За ЦЛХИК, Контрол на замърсители, Контрол на агрохимикали, Агрохимия, Общ списък на услугите, Основни клиенти на ЦЛХИК