Централна лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) е със статут на Дирекция в Национална служба за растителна защита (НСРЗ) към Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП).

ЦЛХИК е натоварена да анализира растителните продукти за откриване на остатъчни количества от пестициди.

прочетете повече

Дейност на ЦЛХИК

Примерни документи

Заявка за изпитване
Изпитвателен протокол

Контакти на ЦЛХИК

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ХИМИЧНО ИЗПИТВАНЕ И КОНТРОЛ
1330 Сoфия, бул."Никола Мушанов" 120

Васил Ганев - Директор (тел.)
02/ 8129 870
(факс)
02/ 822 33 76
02/ 8129 871
v.ganev@nsrz.government.bg
clctc@nsrz.government.bg
Oтдел "Осигурявяне и контрол на качеството"
Инж. Елка Темелчева – началник отдел
02/ 8129 872 clctc@nsrz.government.bg
etemelcheva@abv.bg
Централа /приемна/ 02/ 8129 877 clctc@nsrz.government.bg
Счетоводство – Корнелия Пенчева 02/ 8129 873 clctc@abv.bg
Отдел "Химични и биологични замърсители"
Антоанета Андреева – началник отдел
02/ 8129 885 clctc@nsrz.government.bg
Сектор "Остатъци от пестициди"
Веселина Станева – началник сектор
02/ 8129 884
Сектор "Елементен анализ"
Борислав Блажев – началник сектор
02/ 8129 881
Отдел "Агрохимия и изпитване на ПРЗ и торове" 02/ 8129 879 clctc@nsrz.government.bg
Сектор "Изпитване на ПРЗ"
Николинка Живкова – началник сектор
02/ 8129 882