РСРЗ ХасковоАнгел ХристовАнгел Христов CV
Директор, РСРЗ Хасково

Адрес: 6300 Хасково,
ул. Пловдивска N 6, п.к. 7

Тел.: 038/ 66 49 08
Тел.: 038/ 66 44 19
Е-поща: rsrzd@abv.bg

 

 

Важно съобщение

Заповед на Министъра на Земеделието и Храните за ограничаване вноса на картофи от Република Турция

Заповед на Министъра на Земеделието и Храните за oграничаваne вноса на растения, предназначени за засаждане и на семена по Приложение № 5 към чл. 12 от Наредба № 1, през сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове на държавната граница на Република България с Република Турция, като същият следва да се осъществява само през ГКПП Капитан Андреево и ГКПП ж.п. гара Свиленград

Заповед на Генералния директор на НСРЗ във връзка с допълнителни мерки при внос на картофи от Република Турция

Структура

I. Отдел ОРЗ (Оперативна Растителна Защита)

 • Сектор БИ (Биологично изпитване)

II. Отдел ФСК (Фитосанитарен Контрол)

 • ГКПП Капитан Андреево
 • ГКПП Гара Свиленград

III. Отдел Кърджали

 • ОРЗ
 • ФСК

IV. Регионална лаборатория

V. Администрация

Дейности и контакти

I. Отдел ОРЗ - Хасково

1. Димитрийка Иванова - н.к. отдел
2. Елена Странджалиева - гл. инспектор
3. Марин Филипов - ст. Инспектор

тел: 038/ 66 44 19; 038/ 66 49 70
Email: haskovors5@abv.bg

II. Отдел ОРЗ Кърджали

1. Соня Новодрянова - н.к. отдел
2. Иво Георгиев - гл. инспектор

Адрес: 6600 Кърджали, ул. Металург N 7
Tел: 0361/ 6 25 61; 0361/ 6 25 62
Email: rzastita@kardjali.com

Дейности

I. Прогноза и сигнализация

1. Диагностика на плевели, болести и неприятели

 • визуална
 • лабораторна

2. Сигнализация - издава се бюлетин

II. Контрол на пазара на ПРЗ:

 • ПРЗ да са включени в списъка на разрешените за употреба;
 • Да не са с изтекъл срок на годност;
 • В селскостопанските аптеки да не се продават ПРЗ от I - /първа/ категория;
 • Да са в оригинални опаковки;
 • Етикетите и листовките да са на български език;

III. Контрол на употребата на ПРЗ

 • Воденето на дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества;
 • Употребата само на разрешени ПРЗ и в определените дози;
 • Срока на годност на ПРЗ;
 • Спазването на определените карантинни срокове;
 • Участва в национални мониторингови програми за остатъчни количества от пестициди в растителната продукция.

Сектор БИ Хасково

1. Делчо Тенев - ст. инспектор

Тел: 0889 744 363
Email: dtenev@dir.bg

Дейности

I. Изпитване на ПРЗ за биологична ефикасност по ДЕП.

III. Отдел ФСК Хасково

1 Катина Делчева - н.к. отдел
2. Татяна Митева - ст. инспектор

Тел: 038/ 62 48 95
Email: fskhaskovo@mail.bg

Свиленград

1. Димитър Христов Кирилов - н. сектор
2. Милена Ангелова Евгениева - ст.инспектор
3. Ангелина Стефанова Раковска - гл.инспектор
4. Кремена Тодорова Георгиева - гл.инспектор
5. Румен Русков Атанасов - ст.инспектор
6. Никола Димитров Николов - ст.инспектор
7. Надежда Анастасова Проданова - ст.инспектор
8. Величка Цветкова Щерева - ст.инспектор
9. Любомир Христов Андонов - ст.инспектор
10. Донка Георгиева Стойкова - ст.инспектор
11. Павлин Анастасов Панайотов - ст.инспектор
12. Мария Димитрова Вангелова - ст.инспектор
13. Цветка Георгиева Кадева - ст.инспектор
14. Кичка Димитрова- ст.инспектор
15. Пейко Хърсев - ст.инспектор
16. Никола Иванов - мл. инспектор

ГКПП Капитан Андреево

Тел: 0379/ 7 14 95
Email: kap_andreevo@mail.bg

ГКПП Гара Свиленград

Тел: 0379/ 7 33 08
Email: gara_svilengrad@mail.bg

Отдел ФСК Кърджали

1 Светла Рангелова - ст.инспектор

Адрес: 6600 Кърджали, ул. Металург N 7
Тел: 0361/ 6 25 62
Email: rzastita2@kardjali.com

Дейности

I. Производство и движение в страната и общността;

II. Внос от трети страни;

III. Износ и реекспорт

IV. Транзит за трети страни.

 

I Производство и движение в страната и общността;

 1. Води регистър на производители, вносители, търговци на растения и растителна продукти;
 2. Извършва фитосанитарен контрол върху земеделска и горска растителност на територията на региона;
 3. Прилага мерки за ликвидиране и локализиране на огнища от карантини вредители;
 4. Участва в мониторинги за карантинни вредители по:
 • Мониторинг картофи
 • Мониторинг лозя
 • Мониторинг оранжерии
 • Мониторинг овощни култури
 • Мониторинг на ягоди за консумация
 • Мониторинг на горски и декоративни видове

II Внос от трети страни;

1. Гранична проверка която включва:

 • Документална проверка
 • Идентификация на стоката.
 • Проверка за растително здраве

2. Контрол по стандарт 15;

3. Нотификация и унищожаване на партиди неотговарящи на изискванията.

III Износ и реекспорт.

1. Фитосанитарен контрол растения и растителни продукти според изискванията на страната вносител;

2. Издаване на ФСС за износ и реекспорт;

IV Транзит за трети страни.

1. Документална обработка на транзитно преминали партиди.

 

IV Регионална лаборатория

1. Невена Гочева - ст. инспектор

Email: nevena.gocheva@gmail.bg

Тел: 038/ 62 48 95

Дейности

I. Извършва рутинна лабораторна експертиза, диагностика и идентификация на вредители по растения и растителни продукти от:

 • внос и износ;
 • мониторингови програми;
 • контрол на терена

II. Извършва лабораторни анализи:

 • ентомологични;
 • микологичен;
 • нематологични.

III. Издава здравни свидетелства

 

V Администрация

 1. Лозка Русева - гл. счетоводител
 2. Наска Симонова - счетоводител
 3. Румен Богданов - снабдител

Email: rsrz@haskovo.net

Тел: 038/ 66 49 70