РСРЗ Плевен Юри Зарков Ташков Юри Зарков Ташков CV
Директор, РСРЗ Плевен

Адрес: 5800 Плевен
ул. "В. Левски" 1, пк.281

Тел.: 064/ 800-164, 064/ 800-717
Е-поща: rsrz_pleven@abv.bg


Регионална служба за растителна защита – Плевен обхваща Плевенска и Ловешка област.

 

Отдел “Растителна защита и Биологично изпитване”

Растителна защита

 • Извършва на системни наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация за появата, разпространението, плътността и степента на нападение на вредителите по земеделските култури. Сигнализира сроковете и методите за обследване и определя моментите, начините и средствата за борба с тях, чрез периодично издаван Бюлетин.
 • Упражнява контрол при провеждане на борбата с икономически важните болести и неприятели и употребата на продуктите за растителна защита и торове.
 • Извършва контрол на пазара и съхранението на продукти за растителна защита и торове, издава предписания и съставяактове за нарушение.
 • Участва в комисии за установяване състоянието на земеделските култури и при нанесени поражения върху тях от неправилното приложение на продукти за растителна защита.
 • Провежда обучения на земеделски производители за спазването на Добрите растителнозащитни практики по култури.
 • Участие в мониторингови програми.

Биологично изпитване

 • Извършва парцелни и производствени опити за ефикасност на продукти за растителна защита, растежни регулатори и др.

Отдел “Фитосанитарен контрол”

 • Ивършва постоянен контрол на вноса и износа на растения и растителни продукти.
 • Извършва наблюдения за появата и разпространението на вътрешно и външно карантинни вредители.
 • Регистрация на вносители на растения и растителни продукти подлежащи на фитосанитарен контрол.
 • Регистрация и контрол на производителите на посевен и посадъчен материал.
 • Регистрация и контрол на производителите и износители на дървен опаковъчен материал.
 • Участие в мониторингови програми.

Лаборатория

 • Извършва микро- и макроскопски анализи на проби от растения и растителна продукция от внос и за износ.
 • Извършва микологичен, ентомологичен и нематологичен анализ в лабораторни условия на проби и издава здравни свидетелства.
 • Извършва диагностика на вътрешно и външно карантинни вредители.