РСРЗ Кюстендил Бойко Опърлаков Бойко Опърлаков CV
Директор, РСРЗ Кюстендил

Адрес: Кюстендил 2500
пл. Демокрация №1, ет.4, п.к.250

Тел.: 078/ 55 03 77
rzdirector_kn@mbox.contact.bgДейности, извършвани от РСРЗ Кюстендил

Регионална служба за растителна защита - Кюстендил е част от структурата на Националната служба за растителна защита - София, осъществява дейността по Закона за защита на растенията и устройствения правилник на територията на Кюстендилска област. В РСРЗ Кюстендил има два отдела: "Фитосанитарен контрол" и "Растителна защита".

В отдел "Растителна защита" с цел гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди се извършва:

1. редовни наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури. Инспекторите по растителна защита провеждат маршрутни обследвания, чрез които установяват здравното състояние на всички земеделски култури, отглеждани в Кюстендилска област. След обобщаване на резултатите от обследванията и наблюденията на вредителите (болести, неприятели и плевели) се издават бюлетини за появата, разпространението, плътността, развитието, степента на нападение, сроковете, начините и средствата за борба с тях.

2. контрол на употребата на ПРЗ от земеделските производители. Инспекторите заверяват и проверяват: Дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества според изискването на Закона за защита на растенията; Дневник за появата, развитието, плътността и степента на нападение от вредители по приложение №1 от Наредба №104; Дневник за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите по приложение №2 от Наредба №104.

3. контрол на продуктите за растителна защита и торове, предлагани на пазара в селскостопански аптеки и складове.

3. контрол на съответствието с обявения от производителя състав на торовете, подобрителите на почвата и хранителните среди.

4. мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция.

5. обучение на земеделските производители относно прилагане изискванията на "Добра растителнозащитна практика" по култури.

6. При установяване на нарушения по Закона за защита на растенията и издадените към него наредби се съставят констативни протоколи и актове.

В отдел „Фитосанитарен контрол" се извършват следните дейности:

1. Води се официален регистър на всички подлежащи на регистрация по чл.33 ал.1 от Наредба №1 за ФСК.

2. Граничен контрол. На територията на РСРЗ Кюстендил е един от граничните пунктове, който се явява външна граница за ЕО - ГКПП Гюешево. Фитосанитарните инспектори контролират вноса на растителни стоки от трети страни за Р България и за всички страни членки на ЕО.

3. Контрол на износ и реекспорт. Фитосанитарният контрол на растения и растителни продукти за износ и реекспорт се извършва в съответствие с изискванията на нормативната уредба на страната - вносител. Извършват се фитосанитарни инспекции на растителните продукти предназначени за износ и реекспорт. При условие, че стоката отговаря на фитосанитарните изисквания се издава фитосанитарен сертификат за износ / реекспорт.

4. Контрол в мястото на производство. На фитосанитарен контрол в мястото на производство подлежат всички регистрирани по чл.33 ал.1 от Наредба №1 за ФСК. Фитосанитарният контрол се осъществява от фитосанитарните инспектори в РСРЗ Кюстендил, чрез фитосанитарни инспекции по мониторингови програми за отделните култури: овощни видове, картофи, лозя, оранжерии, царевица, ягоди, горски видове. Фитосанитарният контрол се извършва, чрез документирани проверки и обхваща сградите на производителя, площите за производство, растежната среда на растенията, а също и преглед на документацията. По мониторинговите програми се извършват пробовземания. Взетите проби при инспекциите се изпращат в ЦЛКР София или в Регионалната лаборатория по фитосанитарен контрол Кюстендил за лабораторна експертиза.

5. Регионалната лаборатория, която е оборудвана по европейски стандарти и изисквания, е част от националната лабораторна диагностична мрежа. В нея се извършват ентомологични, нематологични, фитопатологични и бактериологични. От 2007г в РЛФСК се извършват и вирусологични анализи по метода ELISA за завирусеност с наблюдавани вирусни болести.

При лабораторно доказана зараза от карантинни вредители НСРЗ предприема мерки за тяхното унищожаване и ограничаване на разпространението.

6. Контрол при движението на растителни стоки в страната и на партиди от Общността. Когато при проверките се установи несъответствие с изискванията или че растенията носят риск от разпространение на вредители, се прилагат необходимите фитосанитарни мерки.