РСРЗ Добрич Дарина ВасилеваДарина Василева CV
Директор, РСРЗ Добрич

Адрес: Добрич 9300
ул. "Кл. Охридски" № 27, п.к. 229

Тел./факс: 058/ 60 43 87
Е-поща: dv-rsrz@mbox.contact.bg

списък с контакти

За РСРЗ Добрич

РСРЗ гр.Добрич обхваща територията на Добричка и Силистренска области с обработваема земя съответно 3 309 801 дка и 1 723 000 дка. Основно се отглеждат пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица и др.

РСРЗ е държавен орган по растителна защита, който носи отговорността за опазване на земеделските култури от разпространение на карантинни вредители, подготовка на земеделските производители да произвеждат безопасни храни от растителен произход.

Отдел “Растителна защита и Биологично изпитване”

1. Контрол на търговията, употребата и приложението на ПРЗ и торовете.
2. Контрол на качеството на продуктите за растителна защита и торовете.
3. Обучение на земеделски производители по добрата растителнозащитна практика.
4. Прогноза и сигнализация на икономически важните болести и неприятели по културните растения и издаване на бюлетин.
5. Биологично изпитване на продукти за растителна защита

Отдел “Фитосанитерен контрол”

1. Контрол на вноса на мястото на освобождаване на стоката
2. Контрол при износ и реекспорт
3. Контрол и издаване на растителен паспорт за движение в страната на стоки от местно производство
4. Инспекция на територията на района за установяване на карантинни вредители
5. Рутинни анализи в регионалната лаборатория по фитосанитарен контрол – диагностика на растения, посевен, посадъчен материал,почви и др.

УЧАСТИЕ В МОНИТОРИНГОВИ ПРОГРАМИ: Фитосанитарен контрол на картофи, овощни видове,ягодови насаждения,зеленчукови оранжерии, на западен коренов червей, на оранжерии, разсадници и градински центрове, на лозя, горски видове, Phytophora ramorum и др.