РСРЗ ВидинСашка Георгиева Иванова Сашка Георгиева Иванова CV
Директор, РСРЗ Видин

Адрес: Видин 3700
ул."Рибарска" №12, п.к. 142

Директор: 094/ 600-426
Tел.: 094/ 600-431; 094/ 600-436
Е-поща: s_sashi@abv.bg

 

Регионална служба за растителна защита – Видин

РСРЗ Видин е поделение на НСРЗ София, третостепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на земеделието и продоволствието, без юридическа самостоятелност.
Упражнява контрол върху 2,7% от територията на Република България.

Основни дейности

 • Отдел БИРЗТ
  • Целогодишен контрол по употреба, търговия и съхранение на ПРЗ и торове.
  • Подготовка и обработка на пакета документи за издаване на разрешения за търговия с ПРЗ.
  • Дейност по диагностика, прогноза и сигнализация в растителната защита и издаване на бюлетини за развитие на културите и икономически важните вредители в област Видин.
  • Изготвяне на становища по програмите за кандидатстване по различни проекти - на ДФ „Земеделие", на Разплащателна агенция, на РИОСВ и др.
  • Изпитване за биологична ефикасност на продукти за растителна защита.
 • Отдел ФСК
  • Опазване на външната граница на Европейската общност от трансгранично разпространение на карантинни вредители и гарант за изрядното фитосанитарно състояние на експортните стоки от растителен произход.
  • Изпълнение на мониторингови програми за карантинни вредители