РСРЗ Велико ТърновоДимитър СтояновДимитър Стоянов CV
Директор, РСРЗ Велико Търново

Адрес: Велико Търново

Тел./факс: 062/67 35 13

Е-поща: rsrzka@vt.bia-bg.com


Контакти на РСРЗ Велико Търново

 

Структура

I. Отдел ОРЗ (Оперативна Растителна Защита)

 • Сектор БИ (Биологично изпитване)

II. Отдел ФСК (Фитосанитарен Контрол)

 • Пункт Горна Оряховица
 • Пункт Свищов
 • Пункт Павликени

III. Отдел Габрово

 • ОРЗ
 • ФСК

IV. Регионална лаборатория

V. Счетоводство

I. Отдел ОРЗ - Велико Търново

тел: 062/ 64 08 37; 062/ 64 08 51
Email: rsrz_vt@abv.bg

1. Пенка Бонева - н.к. отдел
2. Ивайло Момчилов - ст. инспектор
3. Таня Иванова - мл. специалист

 • Сектор БИ Велико Търново
Email: stefan_botev@mail.bg
 1. Стефан Ботев - нач. сектор
 2. Христо Марков - ст. инспектор

II. Отдел ФСК Велико Търново

тел: 062/64 35 43
Email: rsrzphyto_vt@abv.bg

 1. Васил Скумриев - н.к. отдел
 2. Илиан Сотиров - гл. инспектор
 3. Надя Григорова - ст. инспектор
 • Пункт ФСК - Горна Оряховица
тел: 0618/60 09
email: rsrz_gorna@abv.bg
 1. Дончо Дончев - гл. инспектор
 • Пункт ФСК - Свищов
Тел: 0631/6 00 34
Email: rsrz_svishtov@abv.bg
 1. Анка Капелова - ст. инспектор
 • Пункт ФСК - Павликени
Тел: 0610/5 28 22
Email: rsrz_pavlikeni@mail.bg
 1. Анелия Маринова - ст. инспектор

IIІ. Отдел Растителна защита и ФСК Габрово

Тел: 066/80 51 13: 066/80 51 18
Email: rsrz_gabrovo@abv.bg
 1. Марийка Йорданова - н.к. отдел
 2. Мария Атанасова - ст. инспектор
 • Прогнозен пункт - Севлиево

Tел: 0675/3 46 73
Email: rsrz_sevlievo@mail.bg

 1. Маруся Славова - ст. инспектор

IV. Регионална лаборатория

Тел. 062/64 35 43
 1. Надя Григорова - ст. инспектор

V. Администрация

Тел: 062/67 35 13

 1. Светла Петрова - гл. счетоводител

Дейности

I. Прогноза и сигнализация

1. Диагностика на плевели, болести и неприятели

 • визуална
 • лабораторна

2. Сигнализация - издава се бюлетин

II. Контрол на пазара на ПРЗ:

 • ПРЗ да са включени в списъка на разрешените за употреба;
 • Да не са с изтекъл срок на годност;
 • В селскостопанските аптеки да не се продават ПРЗ от I - /първа/ категория;
 • Да са в оригинални опаковки;
 • Етикетите и листовките да са на български език;

III. Контрол на употребата на ПРЗ

 • Воденето на дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества;
 • Употребата само на разрешени ПРЗ и в определените дози;
 • Срока на годност на ПРЗ;
 • Спазването на определените карантинни срокове;
 • Участва в национални мониторингови програми за остатъчни количества от пестициди в растителната продукция.

би

Дейности

I. Изпитване на ПРЗ за биологична ефикасност по ДЕП.

фск

Дейности

I Производство и движение в страната и общността;

 1. Води регистър на производители, вносители, търговци на растения и растителна продукти;
 2. Извършва фитосанитарен контрол върху земеделска и горска растителност на територията на региона;
 3. Прилага мерки за ликвидиране и локализиране на огнища от карантини вредители;
 4. Участва в мониторинги за карантинни вредители по:
 • Мониторинг картофи
 • Мониторинг лозя
 • Мониторинг оранжерии
 • Мониторинг овощни култури
 • Мониторинг на ягоди за консумация
 • Мониторинг на горски и декоративни видове

II Внос от трети страни;

1. Гранична проверка която включва:

 • Документална проверка
 • Идентификация на стоката.
 • Проверка за растително здраве

2. Контрол по стандарт 15;

3. Нотификация и унищожаване на партиди неотговарящи на изискванията.

III Износ и реекспорт.

 1. Фитосанитарен контрол растения и растителни продукти според изискванията на страната вносител;
 2. Издаване на ФСС за износ и реекспорт;

IV Транзит за трети страни.

 1. Документална обработка на транзитно преминали партиди.

IV Регионална лаборатория

1. Надя Григорова - ст. инспектор

Дейности

I. Извършва рутинна лабораторна експертиза, диагностика и идентификация на вредители по растения и растителни продукти от:

 • внос и износ;
 • мониторингови програми;
 • контрол на терена

II. Извършва лабораторни анализи:

 • ентомологични;
 • микологичен;
 • нематологични.

III. Издава здравни свидетелства