РСРЗ БургасЛиляна Василева Лиляна Василева CV
Директор, РСРЗ Бургас

Адрес: Бургас 8000
ул. "Комлушка низина" №2, п.к. 123

Тел.: 056/ 848267
Е-поща: rsrzbs.direktor@mail.bg

 

 

Контакти

Отдел Телефон/факс e-mail
Растителна защита и Биологично изпитване 056/ 84 81 31
056/ 84 81 32
prognoza@mbox.contact.bg
prognoza@mail.orbitel.bg
maria.staikova@gmail.com
rbodurowa@mail.bg
Фитосанитарен контрол 056/ 84 22 38 fskbourgas@gmail.com
karantina@mail.bg
Счетоводство/каса 056/ 84 43 06 diordanova@mail.bg
ГКПП Малко Търново 05952/ 41 19  

Основни дейности

Отдел: "Растителна защита и биологично изпитване" с цел гарантиране производството на чисти растения и растителни суровини, опазване здравето на хората и околната среда от замърсяване с пестициди се извършва:

  1. Редовни наблюдения, диагностика, прогноза и сигнализация на икономически важните вредители по земеделските култури и след обобщаване на резултатите от обследванията и наблюденията на вредителите (болести, неприятели и плевели) се издават бюлетини за появата, разпространението, плътността, развитието, степента на нападение, сроковете, начините и средствата за борба с тях за област Бургас.
  2. Контрол на употребата на ПРЗ от земеделските производители. Инспекторите заверяват и проверяват: Дневник на проведените химични обработки и употребени торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества според изискването на Закона за защита на растенията; Дневник за появата, развитието, плътността и степента на нападение от вредители по приложение №1 от Наредба №104; Дневник за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите по приложение №2 от Наредба №104.
  3. Контрол на продуктите за растителна защита и торове, предлагани на пазара в селскостопански аптеки и складове. Подготовка и обработка на пакета документи за издаване на разрешения за търговия с ПРЗ.
  4. Контрол на съответствието с обявения от производителя състав на торовете, подобрителите на почвата и хранителните среди.
  5. Мониторинг на остатъците от пестициди в растениевъдната продукция.
  6. Обучение на земеделските производители относно прилагане изискванията на "Добра растителнозащитна практика" по култури.
  7. Изготвяне на становища по програмите за кандидатстване по различни проекти - на ДФ „Земеделие", на Разплащателна агенция, на РИОСВ и др.
  8. Изпитване за биологична ефикасност на продукти за растителна защита.Инспекторите разполагат с база ,която е оборудване съгласно изискванията на ДЕП.

В отдел „Фитосанитарен контрол" се извършват следните дейности:

1. Опазване на източната морска граница на ЕС от трансгранично преминаване на карантинни вредители
2. Износ на растителна продукция, свободна от вредители, съгластно фитосанитарните изисквания на страните вносителки.
3. Контрол на територията на страната с цел своевременно откриване, унищожаване и управление на карантинни вредители в страната
4. Наблюдения за вредители по мониторингови програми, утвърдени от НСРЗ.
- мониторинг карантинни вредители при лозя
- мониторинг овощни видове
- мониторинг картофи
- мониторинг на зеленчукови оранжерии за карантинни вредители
- мониторинг оранжерии, разсадници и градински центрове за цветя и декоративни видове
- мониторинг Phytophthora ramorum

Регионална лаборатория по фитосанитарен контрол извършва:

- нематологични анализи на почва за нематоди вирусопреносители
- ентомологични, хербологични и фитопатологични анализи, свързани с контрола на територията на страната и мониторинговите програми, както и анализи по искане на клиенти за диагностициране на болести и неприятели
- издава здравни свидетелства